96%
98%

Je pH vody v jazierku dôležitý parameter?

Každý, koho koníčkom je zvelebovanie záhrady vodnými prvkami, sa iste stretol s termínmi ako "stabilizujte pH v jazierku", či "upravte pH vody v jazierku", a to či už na internete alebo v reportážach týkajúcich sa starostlivosti o záhradné jazierko. Ale čo to znamená? A môžu vzniknúť nejaké komplikácie pri úprave pH? To už sa väčšinou moc nedozviete. Najprv si ale vysvetlíme niekoľko pojmov, ktoré sa týkajú pH vody a vplyvu na jazierko a jeho obyvateľov.

Čo to je pH?

Pre vysvetlenie pH vody musíme trochu zabrúsiť do fyzikálnej chémie. Hodnota pH je definovaná ako záporný dekadický logaritmus oxóniových katiónov (H3O+), pretože samotný katión H+ (vodíkový alebo tiež protón) vo vodnom prostredí okamžite reaguje s vodou (H2O). Vo vode môže hodnota pH nadobúdať rozmedzí 0 až 14, kedy pH 0 až 6,9 je kyslé, pH 7 je neutrálne a pH vyššie ako 7 (7,1 až 14) je zásadité. Z definície výpočtu hodnoty pH je výsledkom bezrozmerné číslo, preto nemá hodnota pH žiadnu jednotku.

Aké je ideálne pH vody v záhradnom jazierku?

Optimálna hodnota pH v záhradnom jazierku je 6,5 až 8. Jazierko je vlastne živý organizmus a otvorený biologický systém, kde prebieha mnoho procesov, napríklad rast rastlín, dýchanie rýb či rozklad organických látok. Tieto procesy majú vplyv na hodnotu pH, a naopak hodnota pH má vplyv na tieto procesy. Preto sa nedá povedať, že pH v jazierku musia byť presné číslo.

Hodnota pH sa mení aj v priebehu dňa či v závislosti od počasia, bez toho aby sme do jazierka nejako zasahovali (kŕmením rýb, dopúšťaním vody alebo aj kúpaním v jazierku). Napríklad hodnota pH pri hladine býva nižšia ako u dna jazierka. Takisto ráno, tesne pred východom slnka, je pH vody najnižšia z celého dňa a tesne pred západom slnka je naopak najvyšší. Je to spôsobené fotosyntézou, ktorá prebieha počas dňa a pri ktorej je spotrebovávaný oxid uhličitý, z ktorého pri hydrolýze vzniká kyselina uhličitá a jej iónové formy.

Niekde sa môžete chybne dozvedieť, že vodné rastliny v noci produkujú oxid uhličitý. Fotorespirácia (produkcia oxidu uhličitého) prebieha za svetla a produkcia oxidu uhličitého je nepomerne nižší ako jeho spotreba. Počas noci sa pH znižuje vďaka difundácii plynného oxidu uhličitého zo vzduchu a hlavne aj vďaka oxidačným procesom (dýchaním) organizmov. Avšak rozdiel pH cez deň a v noci (bez ostatných vplyvov) je celkom malý.

Aby v prírode nedochádzalo k razantným výkyvom pH pri každom daždi, vytvoril sa vo vode tzv. pufračný mechanizmus, ktorý vyvažuje pH a čiastočne bráni výkyvom pH pri náhlom silnom okyslenie alebo pri vniknutiu silné alkálie do vodného prostredia.

Na čo má v jazierku vplyv pH vody?

Hodnota pH má primárne vplyv na chemizmus vody v jazierku a sekundárne na jeho život. Trebárs nitrifikácia, teda bakteriálne odbúravanie amoniakálnych  zlúčenín, najlepšie prebieha do pH 8,5. Nebezpečenstvo zo spomínaného amoniaku, ktorý je v nedisociovanej forme pre ryby veľmi toxický, je závislé opäť na pH a v nemalej rade tiež na teplote vody.

Napríklad vo vode jazierka s teplotou 25 °C a pH 7 je v toxické (nedisociovanej) forme menej ako 1% celkového amoniakálneho dusíka, pri pH 8,7 je to viac ako 25%. Príjem živín rastlinami v jazierku je tiež ovplyvnený hodnotou pH. Pokiaľ sú hodnoty pH nad 9 a pod 5,5, môže už dochádzať k úhynom rýb.

Čo všetko ovplyvňuje hodnotu pH vody v jazierku?

Hodnotu pH vody v jazierku ovplyvňuje hlavne minerálne zloženie zdrojové a dopúšťanej vody. Dažďová voda je kyslá, studničná voda je väčšinou zase veľmi zásaditá a mineralizovaná. Najideálnejšia je voda vo vodovodu, ktorá už prešla úpravovňou vody, má optimálne pH a zbavila sa veľkého množstva železa či mangánu a rovnako obsahuje minimálne množstvo dusíka a fosforu, čo je primárna príčina rastu rias. Tiež intenzívny chov rýb ovplyvňuje pH, hlavne následné metabolity bielkovín zo zvyškov krmív a exkrementov.

Prekvapivo rizikové pre ryby môže byť intenzívne vzduchovanie, a to hlavne v lete. Intenzívnym vzduchovaním sa z vody odstraňuje plynný oxid uhličitý, ktorý je nahradený z pufračnej kapacity disociovaných hydrogénuhličitanov, tým pádom z hydrogenuhličitanu sodného vzniká rozpustený oxid uhličitý a veľmi zásaditý hydroxid sodný. To potom vedie k veľkému nárastu pH a v teplej vode, ako sme písali vyššie, to môže byť fatálne pre ryby v spojitosti s amoniakom. Preto pozor na prílišné vzduchovanie, kedy v dobrej viere chcete vodu rybám viac okysličiť, a vo výsledku môžete ryby ohroziť oveľa viac.

Ako a čím sa pH meria?

Spôsoby merania pH by sa dali rozdeliť medzi tri metódy.

Prvá metóda je pomocou papierikov, výhodou je rýchla manipulácia, ale hlavnou nevýhodou je nepresnosť a nestálosť. Reagujúca zložka na papierikoch podlieha rýchlej degradácii na vzduchu, trvanlivosť je niekoľko mesiacov, preto môže byť meranie zavádzajúce. Presný odpočet býva problematický kvôli rozpitiu farieb na papieriku.

Druhá metóda je pomocou kvapkového meranie pH. Nevýhodou je málinko zložitejšia manipulácia ako u papierikov. Výhoda je stálosť, presnosť a počet meraní, reagujúca zložku vydrží aj dlhšie ako dva roky, často býva aj slušný rozsah pre meranie desatín pH. Stanoviť pH  ide možno viac ako 100x.

Posledná metóda je elektrochemicky, teda pomocou elektródy. Výhodou je rýchle a presné meranie, u papierika a kvapiek odčítame podľa farebnosti a každé oko vidí inak intenzitu zafarbenia. Nevýhodou je obstarávacia cena (dobré pH metre nie sú najlacnejšie) a kalibrácia (pre správne meranie sa musí elektróda často kalibrovať pomocou dvoch kalibračných roztokov), elektródy sú náchylné na poškodenie a majú obmedzenú životnosť.

Meranie pH je jednoduché. Odoberiete vzorku vody do nádobky a zmeriate podľa postupu. Pre lepšiu presnosť je dobré meranie vykonať dvakrát a zakaždým odobrať vzorku vody z iného miesta jazierka.

Ako dosiahnuť v jazierku ideálneho pH?

U jazierok, ako už bolo spomenuté, môže pH kolísať a optimálne je interval medzi 6,5 až 8. Hodnota pH vody v jazierku sa mení aj v priebehu celého roka, skraja a na konci sezóny býva poväčšine nižšie ako uprostred leta. Keď je v jazierku problém s pH vody, tak je to v drvivej väčšine vysoké pH. Znížiť pH z vysokej hodnoty by sa malo pozvoľne, napríklad max o 0,5 za deň.

Problém s úpravou pH robí pufračná kapacita vody, ktorá sa snaží udržať pH nemenné. Preto sa môže stať, že máte napríklad pH 9, za dva dni ho znížite na 7 a za pár dní má zase okolo 9. Vhodné je pH kontrolovať v sezóne raz týždenne, hlavne v jazierkach, kde sa chovajú ryby. U rybníčkov s rybami je riziko vyššieho pH a následných problémov s amoniakom.

Pre zníženie pH postupujte podľa návodu na pH mínus Pond. Ak pH neklesne, tak aplikáciu opakujte. Ako z výpočtu pH plynie, rozdiel medzi pH 9 a 6 znamená, že pH 6 je tisíckrát kyslejšie než 9. Toto si musíme uvedomiť, ak upravujeme pH hlavne v jazierku s rybami. Nárazovo tisíckrát zvýšená kyslosť môže mať pre ryby veľmi negatívne následky.

Dobré pH v jazierku praje Mirek Hanák.